Đội quản lý thị trường số 3- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị.