Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị