Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Triệu.