Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Rạch Giá quản lý.