Uỷ ban nhân dân xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.