Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Triệu Phong.