Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang