UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất). – Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh