UBND huyện Thanh Ba (Ban Chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất).