UBND huyện Thanh Ba (Ban CĐ tổ công tác đấu giá QSD đất)