UBND huyện Lâm Thao (Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất).