Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái