Đội Quản lý thị trường số 3 - Đội quản lý thị trường tỉnh Yên Bái