Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh.