Đội Kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường thành phố Cẩm Phả