Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- CN tỉnh Quảng Ninh