Cục nghiệp vụ quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường