Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông