Phòng Tài chính -Kế hoạch thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng