Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng