Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận