Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn