Đề xuất quy trình, thời gian quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, UBND các tỉnh, thành phố về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quyết toán ngân sách nhà nước

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, các năm vừa qua, căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), trên cơ sở tổng hợp quyết toán của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn và thẩm định quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương đã được thủ trưởng các bộ, cơ quan trung ương duyệt, Bộ Tài chính đã tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN hàng năm trình Chính phủ, trình Quốc hội theo đúng trình tự, thời hạn quy định và được các đại biểu Quốc hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành cao, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính – ngân sách quốc gia.

Quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm sẽ được rút ngắn
Quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm sẽ được rút ngắn. Ảnh TL minh họa.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng, một số bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính Báo cáo quyết toán NSNN chậm so với thời hạn quy định, số liệu thay đổi nhiều lần, gây khó khăn cho Bộ Tài chính trong việc tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN.

Hơn nữa, với mô hình quản lý ngân sách lồng ghép hiện nay cũng đã làm cho công tác quyết toán NSNN gặp một số khó khăn nhất định.

Cụ thể như đối với ngân sách trung ương (NSTW), một số bộ, cơ quan trung ương có cơ cấu tổ chức gồm nhiều cấp dự toán (Bộ Quốc phòng có 4 cấp dự toán, Bộ Công an có 3 cấp dự toán…) và có nhiều đơn vị trực thuộc ở các tỉnh, thành phố khác nhau, việc tổng hợp quyết toán NSNN được thực hiện theo thứ tự lần lượt từ ngân sách cấp dưới lên ngân sách cấp trên, nên mất rất nhiều thời gian, khó đảm bảo thời hạn tổng hợp, lập báo cáo quyết toán và gửi Bộ Tài chính trước ngày 1/10 năm sau theo quy định.

Đối với ngân sách địa phương (NSĐP), gồm có 3 cấp ngân sách (xã, huyện, tỉnh). Báo cáo quyết toán NSĐP được tổng hợp theo thứ tự lần lượt từ cấp xã tới cấp huyện và cấp tỉnh. Ở mỗi cấp ngân sách, HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình và phê duyệt lại quyết toán của ngân sách cấp dưới đã được HĐND cấp dưới phê chuẩn rồi gửi cấp trên xem xét, phê duyệt. Như vậy, quy trình tổng hợp Báo cáo quyết toán ở các cấp NSĐP nêu trên vừa chồng chéo, phức tạp vừa mất nhiều thời gian.

Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay, mỗi bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác kế toán, quyết toán NSNN thông qua các phần mềm kế toán khác nhau, chưa có sự thống nhất và chưa kết nối liên thông dữ liệu giữa đơn vị dự toán, bộ, ngành, địa phương (các cấp) với cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, những năm qua, căn cứ số liệu quyết toán NSĐP đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn và số liệu quyết toán NSTW của các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN bằng phương pháp thủ công. Vì vậy, công tác tổng hợp quyết toán NSNN hàng năm mất nhiều thời gian kiểm tra, rà soát số liệu để đảm bảo tính chính xác…

Bộ Tài chính cho biết, qua kinh nghiệm quốc tế về công tác quyết toán NSNN, nhiều nước như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Hungary, Pháp, Hà Lan… đều có thời hạn phê chuẩn quyết toán NSNN sớm hơn rất nhiều so với Việt Nam từ 6 đến 10 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Nguyên nhân do hệ thống ngân sách của các nước có tính độc lập, không lồng ghép các cấp với nhau. Đặc biệt, quy trình quyết toán ở các này cũng tương đối đơn giản, không tổng hợp số liệu toàn tỉnh, toàn quốc như Việt Nam. Quốc hội chỉ phê chuẩn quyết toán NSTW, không phê chuẩn quyết toán của các cấp chính quyền địa phương. HĐND các cấp địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình.

Đề xuất rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán

Từ thực trạng trên, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm.

Theo Bộ Tài chính, các bước của quy trình tổng hợp, lập và trình Báo cáo quyết toán NSNN đang được quy định cụ thể tại Luật NSNN năm 2015. Vì vậy, để thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN cần sửa đổi quy định để tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách các cấp.

Cụ thể, đối với quyết toán NSĐP, tại mỗi cấp ngân sách, HĐND họp để xem xét, phê duyệt quyết toán của ngân sách cấp tương ứng, không phê duyệt lại quyết toán của ngân sách cấp dưới đã được HĐND cấp dưới phê duyệt. Đối với NSTW, Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSTW. Quốc hội không phê duyệt lại quyết toán NSĐP đã được HĐND các cấp phê duyệt.

Đồng thời, để giảm sự chồng chéo của các cấp trong việc thẩm định quyết toán và tăng cường trách nhiệm của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính các cấp không thẩm định quyết toán NSNN.

Cụ thể, đối với NSTW, Bộ Tài chính không thẩm định quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, Bộ Tài chính xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I.

Đối với quyết toán NSĐP, cơ quan tài chính các cấp không thẩm định quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình. Cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện không thẩm định quyết toán của ngân sách cấp dưới. Cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện tổng hợp quyết toán của ngân sách cấp dưới; trong quá trình tổng hợp quyết toán NSĐP, trường hợp phát hiện có sai sót, cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện yêu cầu UBND cấp dưới trình HĐND cùng cấp điều chỉnh lại số liệu.

Về xét duyệt quyết toán NSNN hàng năm của 2 ngân hàng chính sách, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định đặc thù đối với việc xét duyệt quyết toán NSNN hàng năm của 2 ngân hàng này, giao cho Hội đồng quản trị 2 ngân hàng chính sách chịu trách nhiệm xét duyệt quyết toán NSNN hàng năm. Đồng thời, bỏ quy định Bộ Tài chính xét duyệt quyết toán NSNN hàng năm của 2 ngân hàng chính sách. Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan quản lý tài chính sẽ thực hiện kiểm tra số cấp bù lãi suất và chi phí quản lý theo quy định về chế độ quản lý tài chính đối với 2 ngân hàng này.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định để tăng trách nhiệm của đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN; tăng trách nhiệm giải trình của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN; sửa đổi thời gian thực hiện các bước của quy trình lập, xét duyệt, tổng hợp, trình quyết toán NSNN.

Sau khi xin ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội về lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hàng năm. Cụ thể:

Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách chốt số liệu quyết toán NSNN hết ngày 31/1 năm sau (giữ nguyên so với quy định của Luật NSNN 2015).

Bước 2: Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến hết ngày 30/6 năm sau.

Bước 3: Các bộ, cơ quan trung ương gửi Báo cáo quyết toán NSNN cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau. UBND cấp tỉnh gửi quyết toán NSĐP (đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn) đến Bộ Tài chính chậm nhất ngày 1/7 năm sau.

Bỏ quy định cơ quan tài chính các cấp thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình và cơ quan tài chính cấp tỉnh, cấp huyện thẩm định quyết toán năm của ngân sách cấp dưới.

Bước 4: Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát số liệu quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương và số liệu quyết toán NSĐP đã được HĐND tỉnh phê duyệt trong thời hạn 1 tháng (từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/7 hàng năm).

Bước 5: Bộ Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN trình Chính phủ và gửi Kiểm toán Nhà nước chậm nhất là 8 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Bước 6: Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN trước khi trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn. Thời gian kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN do Bộ Tài chính gửi từ ngày 1/9 năm sau.

Bước 7: Báo cáo quyết toán NSNN trình UBTVQH chậm nhất là 10 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Trình Quốc hội chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách (rút ngắn 6 tháng so với quy định của Luật NSNN 2015). Quốc hội xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN.

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục

GDP quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022

GDP quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022

Sáng ngày 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tiến hành họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I/2023. Theo đó, tăng trưởng GDP quý I/2023 dự kiến tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022.
Siết chặt hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng

Siết chặt hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản khuyến nghị về việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên mạng, gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam, các nhãn hàng, doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động quảng cáo. Động thái này nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.
Gỡ nút thắt pháp lý giúp bất động sản hồi sinh

Gỡ nút thắt pháp lý giúp bất động sản hồi sinh

Tại Diễn đàn Bất động sản mùa Xuân thường niên 2023, các ý kiến cho rằng, đột phá thể chế, mở nút thắt pháp lý sẽ giúp bất động sản hồi sinh.
Gỡ nút thắt để thị trường bất động sản phục hồi, phát triển

Gỡ nút thắt để thị trường bất động sản phục hồi, phát triển

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho biết, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia bất động sản đều có chung nhận định, Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ mới ban hành được xem như là hành động "gỡ nút thắt" cho bước đi phục hồi, phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tin khác

Được "phá băng" thị trường bất động sản đang dần phục hồi

Được "phá băng" thị trường bất động sản đang dần phục hồi

Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ ban hành mới đây được xem như là giải pháp “phá băng” cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Sau các chỉ đạo nóng của Chính phủ, “tảng băng” đang đè nặng lên thị trường bất động sản đang dần tan khi thị trường rục rịch hoạt động trở lại. Vậy, doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chuẩn bị gì khi thị trường bất động sản phục hồi?
Thuế tối thiểu toàn cầu tác động mạnh đến chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

Thuế tối thiểu toàn cầu tác động mạnh đến chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị về “Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam”. Hội nghị nhằm lấy ý kiến để trên cơ sở đó, Bộ xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tác động của thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam và tham mưu, đề xuất, chính sách áp dụng tại Việt Nam.
Giải pháp nào để kéo giảm giá nhà ở?

Giải pháp nào để kéo giảm giá nhà ở?

Để kéo giảm giá nhà ở, cần tạo cơ chế để thị trường bất động sản hoạt động đúng quy luật với 3 giải pháp gồm: minh bạch thông tin và chính sách nhất quán; tạo ra các kênh thông tin để người mua có khả năng phân tích, phán đoán cần thiết; có cơ chế sàng lọc và phân bổ vốn để nguồn lực được tập trung cho từng nhóm sản phẩm.
Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Ngày 21/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế của người nộp thuế.
Phát hành trái phiếu sẽ tạo đòn bẩy tài chính cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội

Phát hành trái phiếu sẽ tạo đòn bẩy tài chính cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội

Việc thiếu hụt vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội là một vấn đề cần được giải quyết để tạo động lực phát triển kinh tế cho Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
TP. Hồ Chí Minh thành lập 02 Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

TP. Hồ Chí Minh thành lập 02 Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm và Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc để giúp UBND thành phố quản lý hoạt động đầu tư phát triển hai khu vực quan trọng này.
Tạo thể chế thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững

Tạo thể chế thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững

Theo các chuyên gia, cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thế chế, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn cho Hà Nội.
UBND cấp tỉnh sẽ quyết định mức lãi suất cho vay, thời hạn cho vay đối với đối tượng chính sách

UBND cấp tỉnh sẽ quyết định mức lãi suất cho vay, thời hạn cho vay đối với đối tượng chính sách

Theo Bộ Tài chính, mức lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, quy trình, thủ tục, bảo đảm tiền vay (nếu có) đối với người nghèo và đối tượng chính sách, do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội và phù hợp với thực tế tại địa phương.
Làm sao giải ngân được phần vốn của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội?

Làm sao giải ngân được phần vốn của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội?

Các bộ, ngành, địa phương cần phải gấp rút trong chuẩn bị và giải ngân các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023, bởi chỉ còn 10 tháng nữa hết hạn giải ngân chương trình.
Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động