Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế - Chi nhánh Tổng Công ty 15