Dự thảo thông tư nêu rõ, kinh phí cấp cho quỹ hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch do ngân sách trung ương bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi các hoạt động kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

Mức kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) bố trí dự toán cho quỹ hằng năm bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách từ nguồn thu phí thăm quan khu du lịch, điểm du lịch của năm trước liền kề năm hiện hành (theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp).

Chi ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước. Quy trình kiểm soát chi, hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán thực hiện theo quy định.

Kinh phí NSNN cấp cho quỹ chỉ được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch; không được sử dụng chi hoạt động quản lý bộ máy của quỹ và chi cho các mục đích khác.

Các khoản chi xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Quỹ và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

Số kinh phí NSNN cấp cho quỹ để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch đến hết năm ngân sách chưa chi hết được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Dự thảo thông tư cũng quy định về chi hỗ trợ phát triển du lịch. Theo đó, chi tổ chức các cuộc thi trong nước tìm hiểu, sáng kiến về xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam do Quỹ hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức quy định như sau: Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có), mức tối đa 1 triệu đồng/đề thi; bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi tối đa 500.000 đồng/người/buổi; bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi tối đa 350.000 đồng/người/buổi.

Đối với các khoản chi có tính chất đặc thù như: thiết kế mẫu, sản xuất ấn phẩm, vật phẩm du lịch; sản xuất phim tư liệu, quảng cáo về du lịch Việt Nam dưới dạng băng đĩa hình, thẻ nhớ di động phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch…, mức chi theo quy định về đấu thầu.

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách cấp cho quỹ để thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN và Điều 15 Điều lệ.

Kết thúc năm ngân sách, quỹ có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán chi ngân sách thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xét duyệt, tổng hợp vào báo cáo quyết toán năm của Bộ theo quy định về quyết toán NSNN./.