Điền thông tin
Upload file
Hoàn thành
Tải file liên quan đến thông tin đăng tải
Chấp nhận định dạng file: (PDF, JPG, PNG, XLS, XLSX)
<< Kéo thả Files vào đây để upload >>
Hoặc chọn nhiều file bằng cách bấm nút bên dưới:
Sau khi bấm nút nhấn giữ (Ctrl+Click) để chọn nhiều file
Tải file chứng minh chuyển khoản
Quý đơn vị vui lòng chứng minh chuyển khoản. Chấp nhận định dạng file: (PDF, JPG, PNG)
Hoặc chọn nhiều file bằng cách bấm nút bên dưới:
Sau khi bấm nút nhấn giữ (Ctrl+Click) để chọn nhiều file

Chú ý:
Để hoàn thiện gửi thông tin cho chúng tôi yêu cầu bắt buộc phải có file đính kèm thông tin theo quy định.

Phiên bản di động