Hà Nội: Công khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ

UBND TP.Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện công khai thông tin về các danh mục dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiện độ, chậm triển khai để người dân biết, giám sát.
Hà Nội: Công khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ
Hà Nội: Công khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ. Ảnh: Diệu Hoa

60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng được gia hạn 24 tháng

Tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, chiều 8/4, báo cáo giải trình về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết kết quả thực hiện đến nay đối với các dự án chậm tiện độ, chậm triển khai.

Theo đó, có 96 dự án với diện tích 290,9ha đất, sau thanh tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật đầu tư; 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3ha đất, kiến nghị trình UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (trong đó đến nay, 10 dự án với tổng diện tích 177,7ha, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi đất; 19 dự án, UBND TP đang giao cho các sở, ngành TP. Hà Nội làm rõ cơ sở pháp lý liên quan để xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật). 60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP.Hà Nội quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng). UBND TP.Hà Nội đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 209,346 tỷ đồng....

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, UBND TP. Hà Nội đã và đang chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ các dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội, do đó số lượng các dự án sẽ còn có biến động. Trên cơ sở hồ sơ, pháp lý có liên quan của từng dự án, UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện công khai thông tin về các danh mục dự án để người dân biết, giám sát.

Đối với các ý kiến liên quan đến giải pháp, tổ chức thực hiện, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp thu, sau khi HĐND TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết chuyên đề về Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên trên địa bàn TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện từng khâu, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để giải quyết dứt điểm... Định kỳ, UBND TP. Hà Nội có báo cáo với HĐND TP.Hà Nội về kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích trng trung tuần tháng 4/2022

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp tục giải trình làm rõ về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 -2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, kế hoạch đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, của Bí thư Thành ủy. UBND TP cũng đã chỉ đạo các đơn vị rất quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc. Các sở chuyên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đã làm việc nhiều vòng để cùng rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện một số nội dung kế hoạch…

Trong khi hoàn thiện kế hoạch, UBND TP. Hà Nội sẽ rà soát đảm bảo nguồn cân đối của ngân sách của cấp huyện đáp ứng yêu cầu các dự án được triển khai đồng bộ, hoàn thành theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ triển khai đầu tư xây dựng và bố trí vốn ngân sách TP.Hà Nội hỗ trợ cho từng dự án cụ thể khi đã đảm bảo thủ tục và đảm bảo nguồn vốn đối ứng của các huyện.

Căn cứ vào khả năng triển khai của các đơn vị, tiếp tục xem xét, giao cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nhiệm vụ chi cấp TP. Hà Nội. Trong quá trình triển khai đầu tư các dự án lĩnh vực di tích: Cần hết sức thận trọng để đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo tồn các được di tích gốc; có cơ chế quản lý sau đầu tư các di tích chặt chẽ hơn. UBND TP. Hà Nội sẽ giao Sở Văn hóa và Thể thao sớm có hướng dẫn cho các đơn vị.

Việc đầu tư mới, nâng cấp công trình trường học và y tế phải thực hiện đồng bộ gắn với quy hoạch và định hướng phát triển của các lĩnh vực này trong tình hình mới, gắn với định hướng yêu cầu chuyển đổi số, vấn đề tự chủ, vấn đề xã hội hóa, vấn đề giải quyết biên chế một cách đồng bộ để đảm bảo tính tổng thể, hiệu quả đầu tư, khai thác sử dụng tối đa địa điểm, các hạng mục, công năng của công trình sau đầu tư…

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP. Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo ngay trung tuần tháng 4/2022 để triển khai lập kế hoạch chi tiết, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian.... chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư phân công, phân nhiệm và triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Các Sở kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch- Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án cụ thể và các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Dự án chính thức được lựa chọn để đầu tư sẽ tiếp tục được chuẩn xác tại các chương trình, kế hoạch theo chuyên đề và tại bước phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Các sở chuyên ngành, các đơn vị liên quan khi triển khai thực hiện, từng dự án phải rà soát kỹ, đánh giá thực trạng, sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, lộ trình đầu tư đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chuẩn của ngành, lĩnh vực, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc rà soát, đánh giá thực trạng, kiểm định chất lượng công trình đang sử dụng để xác định sự cần thiết đầu tư, đề xuất đầu tư xây dựng công trình mới, xây dựng công trình bổ sung, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đảm bảo quy mô đầu tư, lộ trình đầu tư phù hợp với mục tiêu, tiêu chuẩn của ngành, theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, thất thoát trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư khi đáp ứng được các yêu cầu trên và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

UBND TP. Hà Nội sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì theo dõi, phối hợp với các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ rà soát, đánh giá định kỳ 6 tháng, hàng năm, đảm bảo kế hoạch được thực hiện hiệu quả, chất lượng./.

Diệu Hoa

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

TP. Hồ Chí Minh: Ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, bước đầu Thành phố ghi nhận các chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.
"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

"Đón sóng" đầu tư bất động sản khu công nghiệp

Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, hiện có khoảng 563 khu công nghiệp (KCN), với tổng diện tích được bao phủ khoảng 210.900 ha. Tuy nhiên, một số KCN vẫn chưa hoạt động. Đến nay, số KCN thực tế đã công bố là 406, trong đó 361 dự án nằm ngoài khu kinh tế, 37 dự án thuộc các khu kinh tế và 8 dự án điện công nghiệp khác nằm trong khu kinh tế cửa khẩu. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN tại Việt Nam hiện nay đạt 70,9%, tương đương với mức cuối năm 2020.
Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Từ ngày 26/8/2022, chính thức nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản công

Thời báo Tài chính Việt Nam thông báo thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử về Tài sản Nhà nước (TTĐTTSNN) tại địa chỉ (https://taisancong.vn) của Thời báo Tài chính Việt Nam.
Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Nhiều sửa đổi về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công phù hợp với thực tế

Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/NĐ- CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng xe ô tô, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính xây dựng có nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Cập nhật kịch bản điều hành giá chi tiết, kịp thời nhằm kiểm soát lạm phát

Trước diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chuyên gia kinh tế đề nghị cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng tới mục tiêu điều hành lạm phát và đời sống của người dân.

Tin khác

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Cải cách hành chính: Bộ Tài chính phấn đấu xử lý 1 hồ sơ trong vòng 30 phút

Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính xác định giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/1 hồ sơ vào năm 2025 theo Quyết định số 1865/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Tài chính.
Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Đơn vị có từ trên 2.000 người được trang bị tối đa 6 xe ô tô phục vụ công tác chung

Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP cũng quy định về nội dung này trước đó đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp công lập.
Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Sàn thương mại điện tử kê khai, nộp thuế thay: Phương án tối ưu để tránh gian lận, trốn thuế

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP vừa được Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trình Chính phủ có quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên sàn. Phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân (Tổng cục Thuế) làm rõ thêm những điểm mới của quy định này.
Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Định mức, tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô công sẽ được quy định cụ thể hơn trong thời gian tới

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Theo đó, Nghị định sẽ quy định rõ hơn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công trong thời gian tới.
Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hiến kế để Nhà nước thu hồi chênh lệch địa tô từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022, sáng 18/9, các đại biểu đã thảo luận chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.Cho ý kiến chuyên đề liên quan đến chính sách về đất đai, các chuyên gia kinh tế đã hiến kế để Nhà nước thu hồi được giá trị địa tô chênh lệch từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi giao đất cho nhà đầu tư phát triển bất động sản.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.
Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Các mặt hàng chế phẩm xăng được đề xuất giảm thuế MFN 10%

Bộ Tài chính đã đề xuất đưa thuế MFN đối với mặt hàng sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, nhưng có chỉ số octan khác xăng động cơ và được sử dụng như nguyên liệu đầu vào cho sản xuất hoặc các ngành công nghiệp từ 20% về 10%, như mặt hàng xăng động cơ không pha chì đã được giảm trước đó.
Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Tiếp tục duy trì 4 nhóm chức danh sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ- CP của Chính phủ cũng quy định về nội dung này trước đó.
Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2023

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô trên địa bàn TP. Hà Nội.
Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Chi trả 12.600 tỷ đồng cho khu tái định cư sân bay Long Thành

Hơn 6.122 trường hợp tại Đồng Nai đã được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, dự án tái định cư xây dựng sân bay Long Thành tới thời điểm hiện tại, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động