Hà Nội: Công khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ
Hà Nội: Công khai các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ. Ảnh: Diệu Hoa

60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng được gia hạn 24 tháng

Tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, chiều 8/4, báo cáo giải trình về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết kết quả thực hiện đến nay đối với các dự án chậm tiện độ, chậm triển khai.

Theo đó, có 96 dự án với diện tích 290,9ha đất, sau thanh tra chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các tồn tại đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai; 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của pháp luật đầu tư; 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3ha đất, kiến nghị trình UBND TP. Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất (trong đó đến nay, 10 dự án với tổng diện tích 177,7ha, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi đất; 19 dự án, UBND TP đang giao cho các sở, ngành TP. Hà Nội làm rõ cơ sở pháp lý liên quan để xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật). 60 dự án với tổng diện tích 95ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP.Hà Nội quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng (chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng). UBND TP.Hà Nội đã xác định số tiền tương ứng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian gia hạn 24 tháng với tổng số tiền 209,346 tỷ đồng....

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, UBND TP. Hà Nội đã và đang chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, làm rõ các dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội, do đó số lượng các dự án sẽ còn có biến động. Trên cơ sở hồ sơ, pháp lý có liên quan của từng dự án, UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện công khai thông tin về các danh mục dự án để người dân biết, giám sát.

Đối với các ý kiến liên quan đến giải pháp, tổ chức thực hiện, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp thu, sau khi HĐND TP.Hà Nội thông qua Nghị quyết chuyên đề về Biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên trên địa bàn TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện từng khâu, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để giải quyết dứt điểm... Định kỳ, UBND TP. Hà Nội có báo cáo với HĐND TP.Hà Nội về kết quả, tiến độ thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội.

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích trng trung tuần tháng 4/2022

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp tục giải trình làm rõ về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 -2025 và các năm tiếp theo; bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, kế hoạch đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, của Bí thư Thành ủy. UBND TP cũng đã chỉ đạo các đơn vị rất quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc. Các sở chuyên ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đã làm việc nhiều vòng để cùng rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện một số nội dung kế hoạch…

Trong khi hoàn thiện kế hoạch, UBND TP. Hà Nội sẽ rà soát đảm bảo nguồn cân đối của ngân sách của cấp huyện đáp ứng yêu cầu các dự án được triển khai đồng bộ, hoàn thành theo tiến độ, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; chỉ triển khai đầu tư xây dựng và bố trí vốn ngân sách TP.Hà Nội hỗ trợ cho từng dự án cụ thể khi đã đảm bảo thủ tục và đảm bảo nguồn vốn đối ứng của các huyện.

Căn cứ vào khả năng triển khai của các đơn vị, tiếp tục xem xét, giao cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nhiệm vụ chi cấp TP. Hà Nội. Trong quá trình triển khai đầu tư các dự án lĩnh vực di tích: Cần hết sức thận trọng để đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo tồn các được di tích gốc; có cơ chế quản lý sau đầu tư các di tích chặt chẽ hơn. UBND TP. Hà Nội sẽ giao Sở Văn hóa và Thể thao sớm có hướng dẫn cho các đơn vị.

Việc đầu tư mới, nâng cấp công trình trường học và y tế phải thực hiện đồng bộ gắn với quy hoạch và định hướng phát triển của các lĩnh vực này trong tình hình mới, gắn với định hướng yêu cầu chuyển đổi số, vấn đề tự chủ, vấn đề xã hội hóa, vấn đề giải quyết biên chế một cách đồng bộ để đảm bảo tính tổng thể, hiệu quả đầu tư, khai thác sử dụng tối đa địa điểm, các hạng mục, công năng của công trình sau đầu tư…

Ông Dương Đức Tuấn cho biết, UBND TP. Hà Nội sẽ thành lập Ban Chỉ đạo ngay trung tuần tháng 4/2022 để triển khai lập kế hoạch chi tiết, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian.... chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư phân công, phân nhiệm và triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Các Sở kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch- Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án cụ thể và các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Dự án chính thức được lựa chọn để đầu tư sẽ tiếp tục được chuẩn xác tại các chương trình, kế hoạch theo chuyên đề và tại bước phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Các sở chuyên ngành, các đơn vị liên quan khi triển khai thực hiện, từng dự án phải rà soát kỹ, đánh giá thực trạng, sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, lộ trình đầu tư đảm bảo phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chuẩn của ngành, lĩnh vực, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc rà soát, đánh giá thực trạng, kiểm định chất lượng công trình đang sử dụng để xác định sự cần thiết đầu tư, đề xuất đầu tư xây dựng công trình mới, xây dựng công trình bổ sung, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đảm bảo quy mô đầu tư, lộ trình đầu tư phù hợp với mục tiêu, tiêu chuẩn của ngành, theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, thất thoát trong quá trình triển khai thực hiện. Chỉ được phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư khi đáp ứng được các yêu cầu trên và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

UBND TP. Hà Nội sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì theo dõi, phối hợp với các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ rà soát, đánh giá định kỳ 6 tháng, hàng năm, đảm bảo kế hoạch được thực hiện hiệu quả, chất lượng./.