Hà Nội: Giải thể Chi cục Quản lý đất đai để thành lập 3 phòng chuyên môn mới
Hà Nội giải thể Chi cục Quản lý đất đai để thành lập 3 phòng chuyên môn mới

Theo đó, sẽ giải thể Chi cục Quản lý đất đai để thành lập cho 3 phòng chuyên môn mới thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, bao gồm: Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất, phòng Đăng ký thống kê đất đai và phòng Kinh tế đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm chỉ đạo Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ và các quyền lợi, nghĩa vụ khác... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ và Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. Trong thời gian thực hiện giải thể, Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội và các phòng thuộc Chi cục, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ./.