Hà Nội: Lập tổ công tác liên ngành rà soát quỹ đất phát triển nhà ở
Hà Nội: Lập tổ công tác liên ngành rà soát quỹ đất phát triển nhà ở.

Tổ công tác liên ngành do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong là Tổ trưởng. Tổ phó Thường trực là Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương và 4 Tổ phó là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Duy Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phân tích, đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020, xác định các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Đề xuất các biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, tín dụng... để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045...

Ngoài ra, tổ công tác có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045 theo Đề cương nhiệm vụ đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2045, phù hợp thực tế; gửi lấy ý kiến Bộ Xây dựng, HĐND TP. Hà Nội trước khi trình UBND TP. Hà Nội phê duyệt.

Được biết, giữa năm 2021, Hà Nội lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo đó, thành phố sẽ điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn như: nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công vụ, nhà ở riêng lẻ khu vực đô thị và nông thôn.../.