Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những công cụ quan trọng của các cấp chính quyền trong quản lý và khai thác sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả, góp phần ổn định chính trị - xã hội, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Lạng Sơn giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy kinh tế phát triển
Lạng Sơn giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy kinh tế phát triển. Ảnh TL

Thông qua quy hoạch sử dụng đất sẽ tạo được quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng phát triển đô thị, bước đầu đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu đô thị hóa; dành được quỹ đất để đấu giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất; đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Theo đó, để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đến nay, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc lập, phê duyệt xong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu. Về tiến độ chỉ đạo triển khai thực hiện, Lạng Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu và hoàn thành sớm so với các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, mặc dù đạt được kết quả tốt nhưng tại thời điểm triển khai lập quy hoạch cấp tỉnh, cũng đồng thời triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nên việc xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên phân bổ gặp nhiều khó khăn.

Do đó sau khi quy hoạch tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố phải rà soát, trình điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cho phù hợp với quy hoạch tỉnh gây mất thời gian, tốn kém kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay, Lạng Sơn đang triển khai đồng thời lập quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện của tỉnh gặp một số khó khăn do các văn bản quy định và hướng dẫn việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ…

Tỉnh Lạng Sơn đang kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có giải pháp khắc phục để tạo thuận lợi cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.