Sáng ngày 22/11/2021, Cục Quản lý Công sản- Bộ Tài chính đã khai mạc lớp tập huấn trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương về Dự án “Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công”. Thời gian tập huấn kéo dài trong 1 tháng cho 36 lớp, mỗi lớp có 3 ngày đào tạo.

Tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Kỹ thuật viên đang hỗ trợ các lớp đào tạo nâng cấp CSDLQG về tài sản công. Ảnh: H.T

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước (TSNN) năm 2009 đã cập nhật 4 nhóm tài sản gồm: Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản khác có giá trị trên 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản theo quy định của Luật Quản lý TSNN năm 2008.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tân Thịnh- Cục trưởng Cục Quản lý công sản, để Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về tài sản công có đầy đủ thông tin về tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, trên cơ sở kết quả xây dựng và vận hành CSDLQG về TSNN từ năm 2009 đến nay, Bộ Tài chính đã quyết định nâng cấp CSDLQG về tài sản công để ngoài việc cập nhật 4 nhóm tài sản như trên còn để quản lý tất cả các tài sản đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị). Phần mềm sẽ tích hợp toàn bộ số liệu tài sản từ Phần mềm quản lý TSNN (4.0), đồng thời xây dựng mới phân hệ quản lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân để cập nhật vào hệ thống CSDLQG về tài sản công.

Đối với các nhóm tài sản hạ tầng (đường bộ, công trình nước sạch, đường sắt, đường thủy, hàng không...) hiện được quản lý bởi các phần mềm khác nhau, CSDLQG về tài sản công sẽ xây dựng giao thức để nhận dữ liệu tài sản từ các bộ, ngành, địa phương. Các tài sản này sẽ được đồng bộ thông tin vào hệ thống CSDLQG về tài sản công để các bộ, ngành, địa phương quản lý thông tin tập trung, thống nhất và khai thác thông tin tài sản công trong phạm vi quản lý của mình để phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh đó, việc nâng cấp CSDLQG về tài sản công còn để đáp ứng mục tiêu xây dựng Kho dữ liệu tài sản và ứng dụng khai thác dữ liệu tài sản: Hệ thống kho dữ liệu tài sản và ứng dụng khai thác dữ liệu tài sản cho phép thực hiện thu thập và kết xuất các báo cáo về dữ liệu tài sản từ các phần mềm (Quản lý đăng ký TSNN, Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Quản lý TSNN, Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

Để các lớp tập huấn có được kết quả tốt và để các bộ, ngành, địa phương thuần thục trong việc nhập số liệu và khai thác số liệu từ CSDLQG về tài sản công, Cục Quản lý công sản yêu cầu ngay sau khi kết thúc lớp đào tạo, Sở Tài chính cần báo cáo UBND có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu tại các phần mềm về quản lý TSNN đã được Bộ Tài chính chuyển đổi, đồng bộ vào Hệ thống kho dữ liệu. Xác nhận dữ liệu chuyển đổi (lần đầu) thông qua công cụ từ các phần mềm nghiệp vụ về hệ thống Kho CSDLQG về tài sản công. Thực hiện cập nhật các biến động mới về tài sản sau ngày chuyển đổi dữ liệu vào phần mềm. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc quản lý, sử dụng và khai thác thông tin trong Hệ thống CSDLQG về tài sản công của địa phương./.