UBND thị xã An Nhơn (đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã An Nhơn)