Agribank - Chi nhánh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định