UBND thị xã Quảng Yên; đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã