Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn