Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn