Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo