Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao