Tài sản 01: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng