Tài sản 01, 02, 03: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng