Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu