Hội đồng thanh lý tài sản Nhà nước thị xã Giá Rai.