Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú - Trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.