Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.