Đội quản lý thị trường số 4 - Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai