Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.