Uỷ ban nhân dân xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.