Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.