Hội đồng thanh lý tài sản xe ô tô biển kiểm soát 18A-005.96 của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh