Hội đồng thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Hiace của Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Nam Định